vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Een veilige omgeving creëren voor 'Veilig werken op hoogte'

Dak RI&E

Bij onderhouds- en of inspectiewerkzaamheden op daken, kan er sprake zijn van gevaarlijke situaties. U, als gebouwbeheerder, dient een DAK Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren, voordat het dak betreden mag worden.

 

Van werken op hoogte is sprake als er valgevaar is. De hoogte, de uit te voeren werkzaamheden en de directe omgeving zijn hierbij bepalende factoren. Op een werkplek boven de 2,50 meter is er al sprake van werken op hoogte en moet een DAK RI&E worden uitgevoerd. Visiplan kan deze DAK RI&E voor u uitvoeren.

 

Werken op hoogte brengt de volgende risico’s met zich mee

  • vallen (van hoogte, of door een opening van de werkvloer);
  • kans om geraakt te worden door een vallend voorwerp;
  • een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten.

 

Waarom een Dak RI&E

De Dak RI&E heeft tot doel een veilige werkomgeving te borgen voor het personeel van de gebruiker van het pand, alsmede voor derden die op het dak werkzaamheden verrichten.

 

Visiplan kan voor u deze DAK RI&E volgens de Arbo eisen opstellen en een passend advies geven over de te treffen maatregelen.